Responsive image Responsive image

สั่งซื้อข้าวอินทรีย์
🌾 ราคาข้าว 🌾
😉 ข้าวหอมอินทรีย์ 5 สายพันธุ์ (1 กิโลกรัม) ราคา 90 บาท/แพ็ค
😉 ข้าวหอมมะลิ 105 อินทรีย์ (1 กิโลกรัม) ราคา 90 บาท/แพ็ค
😉 ข้าวหอมมะลิแดงอินทรีย์ (1 กิโลกรัม) ราคา 110 บาท/แพ็ค


- รายละเอียดค่าจัดส่ง
ข้าว ค่าจัดส่งทาง
1 - 4 กก. 50
5 - 7 กก. 80
8 - 9 กก. 100
10 - 14 กก. 145
15 - 20 กก. 200
- รอบจัดส่ง จันทร์ พุธ ศุกร์
- ตัดรอบชำระเงินภายใน 17.00 น. ก่อนวันจัดส่ง

กรุณากรอกข้อมูลเพื่อใช้ในการจัดส่ง


จำนวน แพ็ค (1 แพ็ค = 1 kg.)
จำนวน แพ็ค (1 แพ็ค = 1 kg.)
จำนวน แพ็ค (1 แพ็ค = 1 kg.)
- ข้าวหอมมะลิ 105 จำนวน 6 แพ็ค
- ข้าวหอมอินทรีย์ 5 สายพันธุ์ จำนวน 6 แพ็ค
- ข้าวหอมมะลิแดง จำนวน 3 แพ็ค
จำนวน ชุด (1 ชุด = 15 kg.)