Responsive image Responsive image
ข้าวศาลานา
ในนามีข้าวอินทรีย์

เพราะเชื่อว่าการทำนาด้วยวิถีธรรมชาติปลอดภัยทั้ง คนกิน คนปลูก และต่อความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม ศาลานา จึงเลือกทำงานกับกลุ่มเกษตรกรที่มีความเชื่อเดียวกัน รับซื้อผลผลิตในราคาเป็นธรรม พร้อมตรวจสอบคุณภาพผ่านกระบวนการรับรองแบบมีส่วนร่วม (PGS) เพื่อส่งต่อให้คนกินได้ 'อิ่ม' กับข้าวทุกคำด้วยความอร่อย ปลอดภัย ดีต่อสุขภาพ และได้เป็นส่วนหนึ่งของการเติมพลังให้เกษตรกรปลูกปั้นวิถีอินทรีย์ ต่อไปอย่างยั่งยืน

1 กิโลกรัม
ราคา 90 บาท

Giftset 2 กิโลกรัม
ราคา 300 บาท
ข้าวหอม 5 สายพันธุ์

คัดสรรพันธุ์ข้าวหอมจากแหล่งปลูกที่เหมาะสมกับข้าวแต่ละสายพันธุ์ โดยข้าวหอมมะลิ 105 ข้าวหอมมะลิแดง ข้าวหอมปทุมเทพ ข้าวหอมนิล และข้าวหอมช่อราตรี ผ่านการ 'เบลนด์' สัดส่วนที่ยังตอบความอร่อยแบบลงตัว และได้คุณค่าที่หลากหลายสำหรับคนที่ยังชอบรสสัมผัส

ช่วยป้องกันความดันโลหิตสูง ทำให้หลอดเลือดและหัวใจแข็งแรง ควบคุมระดับคอเลสเตอรอล มีส่วนช่วยเกษตรกรให้เลือกปลูกพันธุ์ข้าวประจำถิ่นที่รักษาความหลากหลายทางสายพันธุ์เอาไว้ ผ่านวิถีเกษตรกรที่ยั่งยืน

ศาลานาใช้กระบวนการตรวจสอบคุณภาพแบบมีส่วนร่วม (PGS)
เพื่อให้ทุกการสนับสนุนอยู่บนพื้นฐานของความั่นใจ
 
01
กระบวนการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้
02
กำหนดรูปแบบและเงื่อนไข
การตรวจแปลงร่วมกัน
03
ตั้งคณะกรรมการตรวจ
และรับรองแปลง
 
04
ตรวจแปลง 3 ระยะ
เตรียมปลูก บำรุง
และก่อนเก็บเกี่ยว
05
คณะกรรมการสรุป
และแจ้งผล
การตรวจแปลง
06
คณะกรรมการ
ตัดสินการรับรอง
07
ออกใบรับรอง
อายุ 1 รอบ
การผลิต
LINE : @salana
064-118-4111