Responsive image Responsive imageวันเสาร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2562
ช่วงเช้า         
08:30 – 09:00 น.        กล่าวต้อนรับ และระดมความคาดหวัง
09:00 – 12:00 น.        บรรยายและปฏิบัติ โดย อ.ชูเกียรติ โกแมน
 • นิเวศเกษตรวิถีธรรมชาติ
 • คุณสมบัติของดินและการปรับปรุงดิน
 • เทคนิคการทำหัวเชื้อจุลินทรีย์จากสิ่งที่อยู่ในนิเวศฟาร์ม เพื่อลดต้นทุนในการจัดการ และเพื่อรักษาสมดุลของระบบนิเวศ
12:00 – 13:00 น.        รับประทานอาหารกลางวัน 
ช่วงบ่าย         
13:00 – 13:30 น   เดินทางจากบ้านเคียงนาไปยัง ศพก.แหลมบัว
13:30 – 17:00 น.        ดูงานพื้นที่รูปธรรมตามหลักเกษตรนิเวศ และแลกเปลี่ยนแนวคิดกับ Smart Farmer โดย คุณณรงค์ กลิ่นถือศีล
 • การวางผังไร่นาตามศาสตร์พระราชา
 • การออกแบบระบบน้ำและการบริหารจัดการน้ำในแปลงฟาร์ม
 • การจัดการระบบปศุสัตว์และการหมุนเวียนของเสียเพื่อใช้ในแปลงฟาร์ม
 • การทำนาและการจัดการผลผลิต
17:00 น.        รับประทานอาหารเย็นและเดินทางกลับบ้านเคียงนา

วันอาทิตย์ที่ 24 พฤศจิกายน 2562
ช่วงเช้า         
07:00 น.        รับประทานอาหารเช้า
08:30 – 09:30 น..        Workshop การทำหัวเชื้อจุลินทรีย์
09:30 – 10:30 น.        บรรยายและแลกเปลี่ยน โดย อ.ชูเกียรติ โกแมน
 • การหมุนเวียนทรัพยากรเพื่อใช้ในแปลงฟาร์ม
 • การออกแบบผังฟาร์ม
10:30 – 10:45 น.   พักรับประทานอาหารว่าง
10:45 – 11:45 น.   บรรยายและแลกเปลี่ยน โดย อ.ชูเกียรติ โกแมน 
 • การออกแบบผังฟาร์ม
11:30 – 12:30 น.   Workshop การออกแบบผังฟาร์ม
12:00 – 13:30 น.        รับประทานอาหารกลางวัน
ช่วงบ่าย         
13:30 – 15:00 น.        บรรยายและแลกเปลี่ยน โดย อ.ชูเกียรติ โกแมน 
 • เทคนิคการทำปุ๋ยหมักเพื่อปรับปรุงดิน
15:00 – 15:20 น.        พักรับประทานอาหารว่าง
15:20 – 16:15 น.        Workshop การทำปุ๋ยหมัก
16:15 – 16:30 น.        สรุปและแลกเปลี่ยนผลที่ได้จากการอบรม
16:30 น.        เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม
 1. เกษตรกรและประชาชนทั่วไปที่มีความสนใจในอาชีพเกษตรวิถีธรรมชาติ
 2. เป็นผู้ที่มีอายุ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
 3. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3
 4. เป็นผู้ที่มีทัศนคติที่ดีต่ออาชีพเกษตรกร
 5. มีสัญชาติไทย
 6. สุขภาพร่างกายแข็งแรง ไม่มีโรคประจำตัวที่อาจเป็นอันตรายตต่อสุขภาพร่างกายเมื่อเข้าสู่การฝึกภาคสนาม
 7. ไม่เป็นบุคคลไร้ความสามารถ จิตฟั่นเฟืองไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคติดต่อร้ายแรง
ที่พัก อาหารและการเตรียมตัว
 
ที่พัก 
 1. บ้านเคียงนา ทีมงานเตรียมสถานที่กางเตนท์และเต้นท์ (ขนาดสำหรับ 1 ท่าน) รวมทั้งเครื่องนอนสำหรับผู้เข้าอบรม หรือสามารถนำเต้นท์และเครื่องนอนมาเองได้ 
 2. โรงแรมแนะนำ ท่านใดที่ไม่สะดวกพักที่บ้านเคียงนา สามารถจองที่พักบริเวณใกล้เคียงกับบ้านเคียงนาได้ 
(1) บ้านไร่โฮมสเตย์@ลำพญา เบอร์ติดต่อ: 081 880 2394, 081 856 6939
(2) กุลนที โฮมสเตย์ นครปฐม เบอร์ติดต่อ: 081 659 7371, 081 721 4874
(3) บ้านสวนรีสอร์ท นครปฐม เบอร์ติดต่อ: 094 402 3348, 034 310 316
(4) ที่พักบริเวณมหาวิทยาลัยมหิดล ห่างจากบ้านเคียงนาประมาณ 30 กิโลเมตร 

อาหาร
 • ทีมงานเตรียมอาหารสำหรับผู้เข้าอบรมครบทุกมื้อตลอด 2 วันที่อบรม 
 • ผู้เข้าร่วมอบรมเตรียมขวดน้ำ หรือกระติกน้ำดื่มมาด้วย
หมายเหตุ
 • ควรเตรียมหมวกและเสื้อคลุมกันแดด หากท่านใดมีโรคประจำตัวควรเตรียมยาส่วนตัวมาให้พร้อม 
ค่าใช้จ่ายในการอบรม
 • ค่าใช้จ่าย 2,000 บาท/ 2 วัน