Responsive image Responsive image
ห้องเรียน ศาลานา

พื้นที่ของเรามีไว้เพื่อพัฒนาการเกษตรมุ่งมั่นสร้าง “Smart Farmer” นำนวัตกรรมและแนวทางการสร้าง ต้นแบบธุรกิจสมัยใหม่มาใช้ โดยยึดหลักเกษตรวิถีธรรมชาติ เพื่อขับเคลื่อนสังคมและเศรษฐกิจ ด้วยพลังแห่งการแบ่งปัน ระบบนิเวศแห่งการเรียนรู้ที่มีศักยภาพนั้น มีพื้นฐานมาจากการพัฒนาองค์ความรู้สู่วิธีคิด อย่างมีระบบและเป็นการเรียนรู้แบบบูรณาการ ศาลานาจึงได้พัฒนาองค์ความรู้สู่การอบรม เชิงปฏิบัติการคือ “การอบรมหลักสูตรศาลานา”
หลักสูตร

“การจัดการและออกแบบฟาร์มตามหลักนิเวศเกษตร ครั้งที่ 6”

โดย
อ.ชูเกียรติ โกแมน, คุณณรงค์ กลิ่นถือศีล, คุณสีตลา ชาญวิเศษ

รายละเอียด

“แลกเปลี่ยน เรียนรู้ เกษตรวิถีธรรมชาติ ครั้งที่ 5/2562”

โดย
อ.ชูเกียรติ โกแมน, คุณณรงค์ กลิ่นถือศีล

รายละเอียด